جوایز

رتبه اول :

  • بخش اینفوگرافیک متحرک : 50 میلیون ریال ، لوح تقدیر و تندیس جشنواره
  • بخش اینفوگرافیک ایستا  : 30 میلیون ریال، لوح تقدیر و تندیس جشنواره

رتبه دوم:

  • بخش اینفوگرافیک متحرک : 30 میلیون ریال ، لوح تقدیر
  • بخش اینفوگرافیک ایستا  : 20 میلیون ریال، لوح تقدیر

رتبه سوم:

  • بخش اینفوگرافیک متحرک : 15 میلیون ریال ، لوح تقدیر
  • بخش اینفوگرافیک ایستا  : 10 میلیون ریال، لوح تقدیر

شایسته تقدیر :

  • بخش اینفوگرافیک متحرک : 7 میلیون ریال ، لوح تقدیر
  • بخش اینفوگرافیک ایستا  : 5 میلیون ریال، لوح تقدیر